nlaw_divorce_31-min

המדריך המלא להגשת התנגדות לביצוע שטר

חוק ההוצאה לפועל מאפשר לבעל חוב להתגונן ולהגיש התנגדות לביצוע שטר, במקרה בו נפתח כנגדו תיק הוצאה לפועל בגין שטר או שיק שחולל (שיק שחזר).

חוק ההוצאה לפועל מאפשר לבעל חוב להתגונן במקרה בו נפתח כנגדו תיק הוצאה לפועל בגין שטר או שיק שחולל.

מתי יש להגיש את ההתנגדות לביצוע שטר?

ההתנגדות לביצוע שטר תוגש תוך 30 יום מהיום שבו הומצאה האזהרה לבעל החוב.

ההתנגדות לביצוע שטר תוגש בלשכת ההוצאה לפועל והיא תועבר לבית המשפט לצורך הדיון בה.

הגשת ההתנגדות לביצוע שטר במועדה תעניק לבעל החוב עיכוב הליכים בתיק ההוצאה לפועל שנפתח כנגדו ובכך בעצם הזוכה בתיק לא יוכל לפעול כנגד בעל החוב לצורך גביית החוב.

האם ניתן להגיש את ההתנגדות גם לאחר המועד הקבוע בחוק?

כן, ניתן להגיש את ההתנגדות לביצוע שטר גם לאחר חלוף 30 הימים ממסירת האזהרה אולם במקרה זה לא יעוכבו ההליכים בתיק ההוצאה לפועל, והזוכה יוכל לפעול לצורך גביית החוב (ע"י הטלת עיקולים והגבלות) גם לאחר שתוגש ההתנגדות.

ולכן במקרה שבו תוגש ההתנגדות שלא במועדה על בעל החוב להגיש בנוסף להתנגדותו שתי בקשות:

 1. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר.
 2. בקשה לעיכוב הליכים עד למתן החלטה בהתנגדות.

שלוש הבקשות יועברו לבית המשפט. בית המשפט יחליט אם לאשר את הבקשה להארכת מועד להגשת ההתנגדות את הבקשה לעיכוב ההליכים.

האם יש צורך להתייצב לחקירת יכולת בלשכת ההוצאה לפועל?

ככל שההתנגדות לביצוע שטר לא נדחתה– בעל החוב פטור מהתייצבות לחקירת יכולת בלשכת ההוצאה לפועל.

ישנן כמה טענות עיקריות הנטענות בהתנגדות לביצוע שטר

 1. טענת התיישנות – טענה לפיה עברו 7 שנים מהיום שבו נוצרה עילת התביעה.
 2. טענת זיוף חתימה – בהיעדר מרכיב החתימה, אין לשטר כל תוקף. פקודת השטרות קובעת כי במקרה שבו בעל השיק טוען כי חתימתו שעל השטר זויפה או נחתמה בשמו ללא ידיעתו וללא הרשאתו נטל ההוכחה עובר לידיו של הזוכה, ועליו להוכיח כי החתימה המופיעה על שטר היא חתימתו של המתנגד.
 3. טענת כישלון תמורה – טענה לפיה בעל החוב לא קיבל תמורה בעד השטר.
 4. אי אחיזה כשורה – טענה לפיה השטר אינו תקין או פגום. אי תקינותו של השטר תתבטא במקרים הבאים: שינויים ומחיקות על גב השטר; ישנה אי תאימות בין שם הנפרע לחתימת ההיסב וכו'.
 5. השטר ניתן לביטחון בלבד – שטר הניתן לביטחון בלבד נחשב כמסירה על תנאי. המחזיק בשטר יוכל לפרוע את השטר לביטחון רק אם התנאי יתקיים.

 איך ולאן מגישים את ההתנגדות לביצוע שטר?

ההתנגדות לביצוע שטר תוגש בלשכת ההוצאה לפועל שבה הוגשה הבקשה לביצוע שטר או ללשכת ההוצאה לפועל שליד בית המשפט שלו הסמכות המקומית לדון בתביעה השטרית.

את ההתנגדות לביצוע שטר יש להגיש על גבי טופס נלווה לבקשה להתנגדות לביצוע שטר (טופס 218), בטופס יש למלא את פרטי התיק ופרטי בעל החוב.

לטופס הנלווה יש לצרף את המסמכים הבאים:

 1. תצהיר לאימות העובדות מאומת על ידי עורך דין .
 2. העתק מכלל המסמכים עליהם מסתמכת ההתנגדות.
 3. העתק של הבקשה לביצוע שטר + נספחיה.
 4. צילום תעודת זהות של בעל החוב.
 5. כתב ההתנגדות.

יש לצרף גם ייפוי כח לעורך דין, ככל והמתנגד מיוצג על ידי עורך דין.

מה קורה לאחר הגשת ההתנגדות לביצוע שטר?

לאחר הגשת ההתנגדות בלשכת ההוצאה לפועל תועבר ההתנגדות לבית המשפט.

בית המשפט יידון בהתנגדותו של בעל החוב, ויחליט אם לקבל את התנגדותו.

אם בית המשפט יחליט לקבל את התנגדותו של בעל החוב, במקרה כזה על בעל החוב להמציא את ההחלטה בתוך 14 ימים מיום נתינתה ללשכת ההוצאה לפועל, והיא מצידה תסגור את תיק ההוצאה לפועל. התביעה השטרית תועבר לסדר דין מתאים בבית המשפט.

אם בית המשפט יחליט שלא לקבל את התנגדותו של בעל החוב, החלטה זו של בית המשפט מהווה פסק דין לטובת הזוכה – במקרה זה תיק ההוצאה לפועל ישופעל והליכי ההוצאה לפועל כנגד בעל החוב יחודשו.

משרדנו מתמחה בייצוג חייבים וזוכים בהליכי התנגדות לביצוע שטר בבית המשפט.

אהבתם? מוזמנים לשתף

Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on print
Share on email

לתיאום פגישה :

079-6284374

מגדלי התאומים, ז'בוטינסקי 35, רמת גן

077-555-876-2 FAX

info@nlaw-divorce.co.il

כתבו לנו ונשוב אליכם בהקדם